Είμαστε συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΥ και με όλα τα λοιπά ταμεία. Η συμμετοχή των ασφαλισμένων ανέρχεται στο 15%.

Για τους ανασφάλιστους ισχύουν οι τιμές του ΕΟΠΥΥ που αναφέρονται πιο κάτω

 • Αιματολογικές εξετάσεις

  Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
  Hb A2 Αιμοσφαιρίνη Α2 Καθημερινά 5,02
  Hb F / S Αιμοσφαιρίνη F/S Καθημερινά 4,75/4,75
  CBC Γενική αίματος – Αιμοδιάγραμμα Καθημερινά 4,88
  ΔΕΚ Δικτυοερυθροκύτταρα Καθημερινά 8,00
  ABO Ομάδα αίματος Καθημερινά 4,05
  Rh Anti-D Rhesus Καθημερινά 4,05
  E.S.R Ταχύτητα καθιζήσεως Καθημερινά 1,76
  DAT Coombs άμεση Καθημερινά 2,88
  IDAT Coombs έμμεση Καθημερινά 5,22
  Ανοσοφαινοτυπική ανάλυση λεμφοκυττάρων 3 εργάσιμες 120,00
  CD3/CD56+16 NK cells 3 εργάσιμες 120,00
  CHE-RBC CD4 / CD8 3 εργάσιμες 120,00
  Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης Καθημερινά 11,89
 • Εξετάσεις πηκτικότητας

  APTT Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης Καθημερινά 3,43
  PT (INR) Χρόνος προθρομβίνης Καθημερινά 5,00
  PTT-La Αντιπηκτικό λύκου Καθημερινά 15,00
  D-Dimers Δ – Διμερή Καθημερινά 20,00
  PAI-1 Αναστολέας πλασμινογόνου Καθημερινά 85,00
  Fibr Ινωδογόνο Καθημερινά 12,00
  FVIII Παράγοντας VIII Καθημερινά 25,00
  V WF-Ag Παράγοντας Von Willebrand Καθημερινά 25,00
  FDP Προϊόντα λύσεως ινωδογόνου Καθημερινά 25,00
  PrC Πρωτεΐνη C Καθημερινά 20,00
  PrS Πρωτεΐνη S Καθημερινά 20,00
  PrS-Ag Πρωτεΐνη S αντιγόνο Καθημερινά 20,00
 • Βασικές βιοχημικές εξετάσεις

  Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
  GLC Γλυκόζη Καθημερινά 2,26
  Creatinine Κρεατινίνη Καθημερινά 4,05
  Creatinine clearance Κρεατινίνη κάθαρση Καθημερινά 6,63
  UN Ουρία Καθημερινά 2,26
  UA Ουρικό οξύ Καθημερινά 2,88
  Dbil Χολερυθρίνη άμεση Καθημερινά 2,88
  InBil Χολερυθρίνη έμμεση Καθημερινά
  Tbil Χολερυρθρίνη ολική Καθημερινά 2,88
  ALD Αλδολάση Καθημερινά 2,26
  ALP Αλκαλική φωσφατάση Καθημερινά 5,02
  Amy Αμυλάση Καθημερινά 2,26
  Amy(pan) Αμυλάση (παγκρεατική-ισοένζυμα) Καθημερινά 40,00
  LIP Λιπάση Καθημερινά 2,26
  G-6-PDA Γλυκόζη 6 φωσφορική αφυδρογονάση Καθημερινά 5,00
  LDH Γαλακτική αφυδρογονάση Καθημερινά 4,75
  Γ-GT Γ-γλουταμινοτρανσφεράση Καθημερινά 5,02
  SGOT Γλουταμινική Οξαλοξική τρανσφεράση Καθημερινά 4,49
  SGPT Γλουταμινική Πυροσταφυλική τρανσφεράση Καθημερινά 4,49
  CPK,CK Κινάση κρεατίνης Καθημερινά 5,02
  ACP Όξινη φωσφατάση Καθημερινά 5,02
  PAP Προστατική όξινη φωσφατάση Καθημερινά 5,02
  SchE Ψευδοχολινεστεράση Καθημερινά 4,17
  BUN Άζωτο ουρίας Καθημερινά 2,26
 • Λιπίδια & λιποπρωτεΐνες

  Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
  ApoA Απολιποπρωτεΐνη Α1 Καθημερινά 4,75
  Apo AII Απολιποπρωτεΐνη ΑΙΙ Καθημερινά 25,00
  Apo B Απολιποπρωτεΐνη Β Καθημερινά 4,75
  Apo E Απολιποπρωτεΐνη Ε 3 εργάσιμες 20,00
  Lp(a) Λιποπρωτεΐνη Α Καθημερινά 10,00
  TGL Τριγλυκερίδια Καθημερινά 4,49
  CHO Χοληστερόλη Καθημερινά 2,88
  HDL Χοληστερόλη HDL Καθημερινά 4,75
  LDL Χοληστερόλη LDL Καθημερινά 4,75
  VLDL Χοληστερόλη VLDL Καθημερινά 4,75
 • Ηλεκτρολύτες

  Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
  Ca Ασβέστιο Καθημερινά 4,05
  Ca++ Ασβέστιο ιονισμένο Καθημερινά 4,05
  Na Νάτριο Καθημερινά 5,22
  K Κάλιο Καθημερινά 5,22
  Mg Μαγνήσιο Καθημερινά 3,00
  Fe Σίδηρος Καθημερινά 3,43
  P Φωσφορικά Καθημερινά 5,22
  Cl Χλωριούχα Καθημερινά 2,88
 • Καρδιακοί δείκτες - ένζυμα

  Myo Μυοσφαιρίνη Καθημερινά 11,89
  tHcy Ομοκυστεΐνη Καθημερινά 19,50
  CK-MB Καρδιακό ισοένζυμο φωσφοκινάσης Καθημερινά 11,89
  cTnT Τροπονίνη Τ Καθημερινά 15,00
 • Ορμονικός έλεγχος αναπαραγωγής

  Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
  AMH Anti-Mullerian ορμόνη 3 εργάσιμες 40,00
  Inhibin B Ανασταλτίνη β 3 εργάσιμες 40,00
  D4A Δ-4 ανδροστενεδιόνη Καθημερινά 20,00
  SHBG Δεσμευτική σφαιρίνη φυλετικών ορμονών Καθημερινά 7,16
  DEHA-S Δεϋδροεπιανδροστερόνη θειϊκή Καθημερινά 9,51
  DHT Διϋδροτεστοστερόνη Καθημερινά 20,00
  FSH Θυλακιοτρόπος ορμόνη Καθημερινά 10,80
  E2 Οιστραδιόλη Καθημερινά 12,38
  PRG Προγεστερόνη Καθημερινά 12,38
  PRL Προλακτίνη Καθημερινά 12,38
  Testo Τεστοστερόνη Καθημερινά 16,46
   β-hCG β-χοριακή γοναδοτροπίνη Καθημερινά 7,16
  LH Ωχρινοτρόπος ορμόνη Καθημερινά 10,80
 • Ανοσολογικές - ορμονολογικός έλεγχος διαβήτη

  Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
  ADH Αντιδιουρητική ορμόνη 3 εργάσιμες 25,00
  IAA IgG Αντισώματα έναντι ινσουλίνης 3 εργάσιμες 9,51
  IA-2 Αυτοαντισώματα ΙΑ-2 3 εργάσιμες 20,00
  Ins Ινσουλίνη Καθημερινά 12,38
  PP Παγκρεατικό πεπτίδιο 3 εργάσιμες 200,00
  C-peptide Πεπτίδιο C Καθημερινά 9,51
 • Ανοσολογικός - ορμονολογικός έλεγχος θυροειδούς

  Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
  Anti-TPO Αντιθυρεοειδικά υπεροξειδάσης Καθημερινά 15,00
  Anti-TG Αντιθυρεοσφαιρινικά Καθημερινά 12,00
  ΑΘΑ Μ Αντιμικροσωμιακά Καθημερινά 6,22
  TSI Αντισώματα υποδοχέων TSH Καθημερινά 12,38
  TG Θυρεοσφαιρίνη Καθημερινά 11,89
  TSH Θυρεοτρόπος ορμόμη Καθημερινά 12,38
  T-4 Θυροξίνη Καθημερινά 8,28
  fT-4 Θυροξίνη ελεύθερη Καθημερινά 20,54
  CT Καλσιτονίνη Καθημερινά 11,89
  T-3 Τριϊωδοθυρονίνη Καθημερινά 12,38
  fT-3 Τριϊωδοθυρονίνη ελεύθερη Καθημερινά 12,00
 • Ορμονολογικός έλεγχος οστεοπόρωσης

  Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
  BSAP Οστικό κλάσμα αλκαλικής φωσφατάσης Καθημερινά 25,00
  BGP Οστεοκαλσίνη Καθημερινά 15,85
  PTH Παραθορμόνη Καθημερινά 16,46
  Total PINP Προκολλαγόνο Καθημερινά 30,00
  Cross Laps Τελοπεπτίδιο τύπου Ι κολλαγόνου C Καθημερινά 30,00
  Ntx Τελοπεπτίδιο τύπου Ι κολλαγόνου N Καθημερινά 30,00
  OH-PRO Υδροξυπρολίνη ούρων Καθημερινά 10,00
 • Δείκτες νεοπλασίας

  Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
  aFP Α-εμβρυική σφαιρίνη Καθημερινά 12,38
  β2-M Β2 μικροσφαιρίνη Καθημερινά 11,74
  CA-125 Υδατανθρακικό αντιγόνο 125 Καθημερινά 14,00
  CA 15-3 Υδατανθρακικό αντιγόνο 15-3 Καθημερινά 21,13
  CA 19-9 Υδατανθρακικό αντιγόνο 19-9 Καθημερινά 14,00
  CA-50 Υδατανθρακικό αντιγόνο 50 Καθημερινά 40,00
  TAG-72 Υδατανθρακικό αντιγόνο 72-4 Καθημερινά 14,00
  CYFRA 21-1 Υδατανθρακικό αντιγόνο cyfra 21-1 Καθημερινά 40,00
  TPA Πολυπεπτιδικό αντιγόνο ιστών Καθημερινά 45,08
  CEA Καρκινοεμβρυικό αντιγόνο Καθημερινά 12,38
  PSA Ειδικό προστατικό αντιγόνο Καθημερινά 14,00
  F PSA Ελεύθερο PSA Καθημερινά 16,00
  Β-hCG Χοριακή γοναδοτροπίνη Καθημερινά 7,16
  CgA Χρωμογρανίνη Α Καθημερινά 50,00
  5HIAA 5-υδροξυ-ιδολο-οξεικό οξύ ούρων 24h Καθημερινά 20,00
 • Αυτοαντισώματα αντικυτταροπλασματικά

  Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
  P-ANCA Αντιουδετερόφιλα κυτταροπλασματικά αντισώματα IgG Καθημερινά 12,00
  C-ANCA Αντιουδετερόφιλα κυτταροπλασματικά αντισώματα IgG Καθημερινά 12,00
  AMA Αντιμιτοχονδριακά  IgG Καθημερινά 15,00
  AMA IgM Αντιμιτοχονδριακά  αντισώματα IgM Καθημερινά 15,00
  ASMA Αντισώματα έναντι λείων μυικών ινών 7,16
  SLA-LP Διαλυτά αυτοαντισώματα αντιγόνων ήπατος 30,00
  ARA IgA Αντισώματα ρετικουλίνης IgA 3 εργάσιμες 30,00
  LKM Αντιμικροσωμιακά αντισώματα IgG Καθημερινά 30,00
  MPO Αντισώματα έναντι μυελοϋπεροξειδάσσης 30,00
 • Αντισώματα κοιλιοκάκης

  Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
  Anti-DGP IgG Αντιγλιδιανικά αντισώματα IgG 2 εργάσιμες 23,00
  Anti-DGP IgA Αντιγλιδιανικά αντισώματα IgΑ 2 εργάσιμες 15,00
  EMA IgA Αντισώματα έναντι ενδιομυϊου IgA 2 εργάσιμες 18,00
  tTG IgG Αντισώματα έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης IgG 2 εργάσιμες 17,00
  tTG IgA Αντισώματα έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης IgA 2 εργάσιμες 17,00
  ARA IgA Αντισώματα ρετικουλίνης IgA 2 εργάσιμες 30,00
 • Αυτοαντισώματα καρδιολιπίνης

  Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
  aCL IgA Αυτοαντισώματα καρδιολιπίνης IgA Καθημερινά 15,00
  aCL IgG Αυτοαντισώματα καρδιολιπίνης IgG Καθημερινά 15,00
  aCL IgM Αυτοαντισώματα καρδιολιπίνης IgM Καθημερινά 15,00
  aPS IgG Αυτοαντισώματα φωσφατιδυλοσερίνης Καθημερινά 20,00
  β2 GPI Αυτοαντισώματα β2 γλυκοπρωτεΐνης Καθημερινά 14,00
 • Ρευματοειδείς παράγοντες

  Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
  RF Ρευματοειδής παράγοντας Καθημερινά 2,26
  Anti-CCP2 IgG Αντισώματα Κιτρουλινικού κυκλικού πεπτιδίου 2 IgG Καθημερινά 15,00
 • Επίπεδα φαρμάκων - τοξικών ουσιών

  Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
  Αιθανόλη Καθημερινά 20,00
  Agoron Αμιωδαρόνη Καθημερινά 15,00
  Αμφεταμίνες Καθημερινά 20,00
  Drug test Ανίχνευση ναρκωτικών Καθημερινά 40,00
  Depakin Βαλπροϊκό Οξύ Καθημερινά 9,51
  Βαρβιτουρικά Καθημερινά 8,28
  Lanatoxin Διγιτοξίνη Καθημερινά 14,67
  Digoxin Διγοξίνη Καθημερινά 14,67
  Tegretol Καρβαμαζεπίμη Καθημερινά 9,51
  Li Λίθιο Καθημερινά 4,49
  Luminal Φαινοβαρβιτάλη Καθημερινά 20,00
  Dinantil Epanutin Φαινυτοΐνη 20,00
 • Κατ΄ οίκον αιμοληψία

  Για τους χρόνια πάσχοντες ή υπερήλικες ασθενείς παρέχεται η δυνατότητα κατ΄οίκον αιμοληψίας. Καλέστε στο 2385049200-8 για να κλείσετε το κατ’οίκον ραντεβού σας.
  πληροφορίες
 • Εξετάσεις αίματος

  Αιματολογικές, βιοχημικές, ανασολογικές, μικροβιολογικές
  ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ
  μετάβαση
 • Ώρες λειτουργίας

  • Δευτέρα - Παρασκευή
  • Πρωί
   08.00 - 14.00
  • Απόγευμα
   17.30 - 20.30

Κλείστε ραντεβού